You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

GH14000 TẠI KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
- BV. NHÂN DÂN 115 TP. HCM

  • • Địa chỉ: 527 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10.
  • Bác sĩ: Nguyễn Xuân Thắng - Trưởng Khoa Y Học Cổ Truyền - Phục Hồi Chức Năng BV Nhân Dân 115
  • Một số hình ảnh thiết bị đặt tại Bệnh viện Nhân Dân 115: